Fundusz VC RST

O Funduszu

Jak inwestowaliśmy?

Inwestowaliśmy w projekty z obszaru IoT, AI&ML, robotyki, e-commerce oparte na modelach biznesowych takich jak SaaS czy marketplace .

Inwestowaliśmy na etapie seed, startup oraz early growth z ticketem 1-4 mln PLN


Jak możemy współpracować?

Jesteśmy otwarci na kooperację i koinwestycje, jeśli zainteresował Was któryś z naszych Zespołów portfelowych, zapraszamy do kontaktu

Aktualnie już nie inwestujemy, ale jeśli widzisz możliwość współpracy odezwij się do nas


Portfolio

B2C, IoT, Industrial Engineering
B2B, Waste Management
B2B, Industrial Automation, Electronics
B2C, E-commerce, Food Delivery, Apps
B2B, B2C, AI, Medical Device
B2B, E-commerce, Enterprise Software
B2B, AI&ML
B2B, Analytics, Enterprise software
B2B, AI, Healthcare, Mental Health
B2C, E-commerce, Renting
B2C, B2B, HR

…maybe your logo will be next here?


Team


Dane ZASI oraz ASI

Statut ASI

Informacja dla Inwestorów o istotnych zmianach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi


Projekt UESFDR


Ujawnianie informacji związanych z równoważonym rozwojem

Podmioty Zarządzające ASI są podmiotami – uczestnikami rynku finansowego, do których stosuje się przepisy:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie SFDR”),
 2. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treści, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie RTS”),
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 z późn. zm., dalej: „Taksonomia”);
 4. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 442, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie klimatyczne”),

dalej łącznie jako „Regulacje ESG”.

Regulacje ESG zapewniają jednolitą ochronę inwestorów oraz ułatwiają im korzystanie z szerokiego zakresu produktów finansowych, ustanawiając jednocześnie przepisy, które umożliwiają inwestorom końcowym podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Rozporządzenie SFDR ma na celu osiągnięcie większej przejrzystości w odniesieniu do sposobu wprowadzania do działalności przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych.

Na gruncie Rozporządzenia SFDR spółka For Earth spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000739671) (odpowiednio Podmiot Zarządzający), prowadzi działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI i komplementariusz RST Ventures For Earth sp. z o.o. ASI SKA (KRS: 0000757194) (odpowiednio Pośrednik Finansowy), która uzyskała charakter alternatywnej spółki inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający jako uczestnik rynku finansowego nie zarządza innymi alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.


SFDR


Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Przepisy Rozporządzenia SFDR zaczęły obowiązywać na terenie Unii Europejskiej w dniu 10 marca 2021 r.

Ramowa Umowa Inwestycyjna („RUI”) regulująca powstanie i działanie Podmiotu Zarządzającego ASI oraz zarządzanej przez niego ASI została zawarta w dniu 30 maja 2018 r.

Decyzje inwestycyjne w zakresie wyboru podmiotu inwestowanego z zastosowaniem kryteriów określonych polityce inwestycyjnej i zasadach inwestowania zostały podjęte przed wejściem w życie Rozporządzenia SDFR, tj. przed dniem 10 marca 2021 r.

Ostatnia z umów inwestycyjnych w ramach pierwszej rundy inwestycyjnej została podpisana w dniu 9 marca 2021 r.

Podmiot Zarządzający nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwagi na brak obowiązywania przepisów Rozporządzenia SFDR w trakcie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zgodnie bowiem z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem SFDR oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przez uczestników rynku finansowego powinny stać się elementem informacji ujawnianychprzed zawarciem umowy.

Ponadto Podmiot Zarządzający ASI nie dokonywał „zrównoważonych inwestycji” w rozumieniu Rozporządzenia SFDR. Inwestycje Podmiotu Zarządzającego ASI były ukierunkowane na:

 1. tworzenie nowych Przedsiębiorstw Kwalifikowalnych, lub
 2. dostarczenie kapitału początkowego, tj. kapitału zalążkowego i na rozruch (seed, start-up capital), lub
 3. dostarczenie kapitału na realizację nowych projektów, lub
 4. wprowadzanie projektów i rozwiązań na nowe rynki (z zastrzeżeniem jednoczesnego rozwoju działalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od planów rozwoju na innych rynkach).

Zgodnie z zasadami inwestycyjnymi kryteriami wyboru przedsiębiorstw kwalifikowalnych były w szczególności:

 1. jakość zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem kwalifikowalnym lub zgłaszającego innowacyjną ideę, 
 2. gotowość do współinwestowania w projekt przez pomysłodawców,
 3. innowacyjność zaproponowanej idei lub prowadzonej działalności,
 4. zdolność do prowadzenia działalności na rynkach globalnych,
 5. możliwość uzyskania znacznej dynamiki wzrostu i sukcesu komercyjnego.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej związanej z nabyciem instrumentów udziałowych danego podmiotu Podmiot Zarządzający przeprowadzał badanie due diligence, którego celem była kompleksowa analiza przedsiębiorstwa. W ramach badania weryfikacji podlegały m.in. obszar ładu korporacyjnego, sprawy pracownicze, prawa autorskie do dofinansowanych projektów.


SFDR


Oświadczenie Zarządzającego ASI wymagane przepisami Rozporządzenia SFDR oraz Rozporządzenia RTS

Podmiot Zarządzający ASI oświadcza, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych związanych z nabywaniem instrumentów udziałowych danego podmiotu przez zarządzaną ASI nie brał pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w rozumieniu Rozporządzenia SFDR. Wynika to z kryteriów wyboru określonych w zasadach inwestycyjnych i polityce inwestycyjnej. Kryteriami wyboru przedsiębiorstw kwalifikowalnych przez Zarządzającego ASI były w szczególności:

 1. jakość zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem kwalifikowalnym lub zgłaszającego innowacyjną ideę, 
 2. gotowość do współinwestowania w projekt przez pomysłodawców,
 3. innowacyjność zaproponowanej idei lub prowadzonej działalności,
 4. zdolność do prowadzenia działalności na rynkach globalnych,
 5. możliwość uzyskania znacznej dynamiki wzrostu i sukcesu komercyjnego,

co miało zostać opisane przez Podmiot Zarządzający ASI w rekomendacji inwestycyjnej dotyczącej danej Inwestycji.

Podmiot Zarządzający ASI oświadcza, że nie zamierza w przyszłości brać pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w rozumieniu Rozporządzenia SFDR, poprzez odniesienie do wskaźników wymienionych w załączniku I tabela 1 Rozporządzenia RTS. Oświadczenie w tym brzmieniu Podmiot Zarządzający ASI składa z uwagi na zakończenie okresu inwestycyjnego.